Loading...
Úvod| Podmínky použití

Podmínky použití

PŘÍSTUPEM NA WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY JAKÝKOLI NEBO POUŽÍVÁNÍM NEBO SOUHLASEM S POSKYTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKŮ NÁM SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NÍŽE A SE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JELIKOŽ MOHOU BÝT ČAS DO AKTUALIZACE AKTUALIZOVÁNY. NAVÍC PŘI POUŽÍVÁNÍ URČITÝCH ČÁSTÍ WEBOVÉ STRÁNKY, JAKO JSOU NÁKUPY, FÓRA, SLEDOVÁNÍ VIDEÍ NEBO BLOGŮ, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT VŠEMI PLATNÝMI UVEDENÝMI POKYNY PRO TYTO SLUŽBY. POKUD BUDETE ODMÍTAT JAKÉKOLI PODMÍNKY NEBO PODMÍNKY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NESMÍTE K WEBU VSTUPOVAT ANI POUŽÍVAT A NESMÍTE SOUHLASIT S POSKYTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKŮ NÁM . PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, JAK OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM ARBITRAČNÍHO ŘÍZENÍ NEŽ SOUDU.

 

můžeme kdykoli bez upozornění upravit, s účinností po zveřejnění aktualizovaných podmínek na Webové stránce. Vaše další používání webových stránek představuje váš souhlas s aktualizovanými Podmínkami použití. Máme právo, ale nejsme povinni, přísně prosazovat Podmínky používání prostřednictvím svépomoci, komunitního moderování, aktivního vyšetřování, soudních sporů a stíhání.

 

VLASTNICTVÍ OBSAHU WEBU

Webové stránky jsou chráněny v maximálním rozsahu povoleném zákonem o autorských právech a právech duševního vlastnictví a mezinárodními smlouvami. Veškerý obsah zobrazený na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně, nikoli však výhradně, videí, fotografií, blogů, fór, popisů produktů, údajů o sportovcích, datových listů, často kladených dotazů, je výhradně vlastnictvím nás a/nebo jejích přidružených společností a/nebo dodavatelů a/nebo poskytovatelů licencí. a je chráněn autorským právem nebo jinými zákony, včetně kolektivního díla a/nebo kompilace, v souladu se zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami. Jakákoli reprodukce, úprava, zobrazení nebo vytvoření odvozených děl z webových stránek nebo redistribuce webových stránek, jakéhokoli obsahu na webových stránkách nebo kolektivního díla a/nebo kopírování je zakázáno, včetně, nikoli však výhradně, reprodukce na jakýkoli jiný server nebo umístění za účelem další reprodukce nebo redistribuci, pokud nemáte výslovný předchozí písemný souhlas naší webové stránky . Nesmíte dekompilovat nebo rozebírat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odhalit jakýkoli zdrojový kód obsažený na webových stránkách.

Webové stránky nesmíte používat pro žádné komerční účely, včetně propagace nebo inzerce jakéhokoli zboží, služeb nebo příležitostí, a nesmíte používat Webové stránky k tomu, abyste vyzývali ostatní návštěvníky nebo uživatele webu, aby navštívili nebo se stali členy, předplatili nebo se registrovali. s jakoukoli komerční online službou nebo jinou organizací a/nebo shromažďovat nebo ukládat osobní údaje nebo se pokoušet shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o jiných uživatelích webových stránek.

 

PŘEDLOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU

Berete na vědomí, že jste zodpovědní za jakékoli informace, profily, zprávy, text, soubory, obrázky, fotografie, video, hudbu, zvuky nebo jiný obsah nebo materiály (Uživatelský obsah), které odešlete, nahrajete, zveřejníte nebo jinak poskytnete nebo zpřístupnit nám nebo jeho prodejcům na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím nebo jinak (Příspěvky) . Takové příspěvky mohou být použity na webových stránkách a/nebo na jiných produktech a/nebo marketingových materiálech, včetně e-mailů, sociálních médií a označení obchodů. Příspěvek můžete podat pouze pokud je vám 18 let nebo více. Pokud váš příspěvek vybereme k použití , může být zobrazen pro ostatní uživatele, aby ho viděli spolu s vaším jménem a souvisejícími profilovými informacemi na Instagramu, Twitteru, Facebooku nebo Vine (pokud existuje) (jako je vaše rukojeť a profilový obrázek). Naše webová stránka nemá žádnou povinnost zobrazovat, prezentovat nebo používat jakýkoli příspěvek, ale může tak činit podle vlastního uvážení.

Jakýkoli příspěvek bude považován za nedůvěrný. Jakýkoli příspěvek bude rovněž považován za nechráněný, s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu. Odesláním příspěvku tímto udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit společnosti , jejím přidruženým subjektům, prodejcům a držitelům licence nevýhradní, bezplatné, celosvětové, trvalé, převoditelné, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo a licence k použití, reprodukování, úpravě, adaptaci, publikování, prodeji, přidělování, překladu, vytváření odvozených děl, distribuci, provádění a zobrazování jakéhokoli příspěvku, stejně jako vašeho jména, Instagramu, Twitteru nebo Vine manipulace, Facebook ID, profilového obrázku , obrázek, podobizna, komentáře, příspěvky, prohlášení nebo jiné informace, jakýmkoli způsobem a na všech distribučních kanálech, místech, formách, médiích nebo technologiích, ať už známých nebo později vyvinutých, samostatně nebo jako součást jiných děl, bez dalšího upozornění nebo jakékoli kompenzace vůči vám. Rovněž berete na vědomí, že váš příspěvek nemusí být vrácen a můžeme váš příspěvek a jakékoli nápady, koncepty nebo know-how v něm obsažené použít pro jakýkoli účel, mimo jiné pro vývoj, výrobu, distribuci a marketing produktů. V souladu s licencemi udělenými v těchto Podmínkách použití si ponecháváte vlastnictví veškerých autorských práv a práv na publicitu, která můžete mít ve svých Příspěvcích.

Pokud odešlete příspěvek, prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte jakákoli práva k vašemu příspěvku a všem jeho prvkům; že máte právo od všech třetích stran, které se objevují v takovém příspěvku, udělit licenci obsaženou v těchto Podmínkách použití pro jména, obrázky nebo podoby těchto třetích stran a jakékoli další prvky vlastněné třetími stranami, pokud je to nezbytné v rámci a jako součást vaše podání; a že váš příspěvek neporuší ani neporuší práva žádných třetích stran, včetně, ale nejen, autorských práv, ochranných známek, práv na publicitu/soukromí, patentů, obchodního tajemství nebo důvěrnosti. Dále prohlašujete a zaručujete, že vaše příspěvky jsou v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy a jakýmikoli dohodami třetích stran, které se na vás vztahují, včetně Instagramu, Twitteru, Facebooku, Vine, Pinterestu a Podmínek použití Google.

Dále prohlašujete a zaručujete, že vaše příspěvky nepředstavují ani neobsahují softwarové viry, komerční nabídky, řetězové dopisy, hromadné rozesílání ani žádnou formu spamu. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nás jinak uvádět v omyl ohledně původu jakéhokoli příspěvku. Souhlasíte s tím, že odškodníte nás , naše dodavatele, včetně společnosti Olapic, Inc., a třetích stran, jako jsou Instagram, LLC, Twitter Inc., Facebook, Inc., Vine Labs, Inc., Pinterest, Inc. a Google Inc. naši nebo jejich příslušní rodiče, přidružené společnosti, nabyvatelé licencí, poskytovatelé licencí a každý z našich nebo jejich příslušných úředníků, ředitelů, zaměstnanců, nástupců, zástupců a postupníků, pro všechny nároky vyplývající z nebo v souvislosti s (a) používáním jakéhokoli Příspěvku, včetně , bez omezení, všechny nároky vyplývající nebo založené na porušení autorských práv nebo ochranné známky, zpronevěry, narušení soukromí, pomluvy, práva na publicitu a/nebo jakéhokoli rozmazání, pozměňování, úpravy, morfování, zkreslení, iluzorního efektu, chybné reprodukce, fikce nebo používat v jakékoli složené podobě vaše jméno nebo jméno jakékoli jiné osoby nebo subjektu, popisovač Instagram, Twitter nebo Vine, Facebook ID, profilový obrázek, obrázek, podobiznu, komentáře, příspěvky, prohlášení nebo jiné informace a/nebo Příspěvek; nebo (b) jakékoli porušení nebo údajné porušení kterékoli z těchto Podmínek použití nebo příslušných zákonů.

Když odešlete příspěvek, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že příspěvek nebude chráněný (kromě případů výslovně uvedených v tomto dokumentu) a nebude důvěrný, může být zpřístupněn široké veřejnosti a může být námi používán bez omezení. Dále se neodvolatelně vzdáváte jakýchkoli morálních právnebo jiných práv s ohledem na připisování autorství nebo integrity materiálů týkajících se jakéhokoli Příspěvku, který můžete mít podle jakéhokoli platného zákona nebo jakékoli právní teorie.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení upravit jakýkoli příspěvek a rozhodnout se, zda takový příspěvek zahrnout nebo nezahrnout na web nebo jinak použít. Webová stránka může obsahovat názory, prohlášení a další obsah třetích stran. Nejsme zodpovědní za prověřování, sledování nebo ověřování takového obsahu, včetně přesnosti, spolehlivosti nebo souladu s autorským právem nebo jinými zákony. Jakékoli názory, prohlášení nebo jiné materiály zpřístupněné třetími stranami prostřednictvím webových stránek jsou názory těchto třetích stran a nikoli námi , včetně jejích poskytovatelů licencí a/nebo prodejců, a žádné takové názory, prohlášení nebo materiály nepodporujeme .

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z použití (včetně, bez omezení, opětovného zveřejnění) nebo zneužití jakoukoli třetí stranou jakéhokoli příspěvku.

 

ZPĚTNÁ VAZBA A OBSAH UŽIVATELŮ

Berete na vědomí, že za veškerou zpětnou vazbu a uživatelský obsah zveřejněný, přenášený prostřednictvím webu nebo odkazovaný na webovou stránku nese výhradní odpovědnost osoba, od které taková zpětná vazba a uživatelský obsah pochází. Berete na vědomí, že nemáme kontrolu a neneseme odpovědnost za zpětnou vazbu a uživatelský obsah zpřístupněný prostřednictvím webové stránky a že používáním webové stránky můžete být vystaveni zpětné vazbě a uživatelskému obsahu, který je urážlivý, neslušný, nepřesný, zavádějící nebo jinak nežádoucí. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za takovou zpětnou vazbu a uživatelský obsah.

Souhlasíte s tím, že musíte vyhodnotit a nést všechna rizika spojená s používáním jakékoli zpětné vazby a uživatelského obsahu. Dále souhlasíte s tím, že se nebudete spoléhat na uvedenou zpětnou vazbu a uživatelský obsah a že za žádných okolností neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli zpětnou vazbu a uživatelský obsah ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku použití jakákoli zpětná vazba a uživatelský obsah zaslané, zaslané e-mailem nebo jinak zpřístupněné. Berete na vědomí, že zpětnou vazbu a uživatelský obsah předem neprověřujeme ani neschvalujeme, ale že budeme mít právo (nikoli povinnost) podle vlastního uvážení odmítnout, odstranit nebo přesunout jakoukoli zpětnou vazbu a uživatelský obsah z jakéhokoli důvodu.

Vaše interakce s organizacemi, událostmi a/nebo jednotlivci nalezenými na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím jsou výhradně mezi vámi a těmito organizacemi a/nebo jednotlivci. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za takové organizace, akce nebo jednotlivce.

 

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

nám nebudete předávat žádné informace nebo příspěvky, e-maily ani jinak neodesílat Uživatelský obsah, který: (i) je nezákonný, škodlivý, ohrožující, urážlivý, obtěžující, pomlouvačný, urážlivý, narušuje soukromí jiného nebo je škodlivý nezletilým jakýmkoli způsobem; (ii) je pornografický nebo zobrazuje lidskou bytost zapojenou do skutečného sexuálního chování; (iii) obtěžuje, ponižuje, zastrašuje nebo je nenávistný vůči jednotlivci nebo skupině jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo postižení; (iv) vydává se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně, ale nejen, zaměstnance , nebo nepravdivě uvádí nebo jinak nepravdivě uvádí vaše spojení s osobou nebo subjektem; (v) které zahrnují osobní nebo identifikační údaje o jiné osobě bez výslovného souhlasu této osoby; (vi) je nepravdivá, klamavá, zavádějící nebo klamavá; (vii) porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany nebo Příspěvky, které nemáte právo zpřístupnit podle žádného zákona nebo na základě smluvních nebo svěřeneckých vztahů; (viii) které tvoří nebo obsahují affiliate marketing, doporučující kód odkazu, nevyžádaná pošta, spam, řetězové dopisy, pyramidová schématanebo nevyžádaná komerční reklama; (ix) představuje nebo obsahuje jakoukoli formu reklamy nebo nabídky, pokud je umístěna v oblastech webové stránky, která není pro takové účely určena, nebo je zaslána e-mailem uživatelům, kteří písemně neuvedli, že je v pořádku je kontaktovat ohledně jiných služeb, produktů nebo obchodních sdělení. zájmy; (x) inzeruje jakoukoli nelegální službu; (xi) obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení; (xii) narušuje běžný tok dialogu nadměrným množstvím Příspěvků (záplavový útok) na webové stránky nebo to jinak negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů používat webové stránky; (xiii), která využívá zavádějící e-mailové adresy nebo falešná záhlaví nebo jinak zmanipulované identifikátory za účelem zamaskování původu Příspěvků přenášených prostřednictvím Webové stránky.

Dále souhlasíte, že nebudete: (i) kontaktovat nikoho, kdo požádal, aby nebyl kontaktován, ani nenavážete nevyžádaný kontakt s kýmkoli za jakýmkoli komerčním účelem; (ii) sledovatnebo jinak obtěžovat kohokoli prostřednictvím webových stránek; (iii) shromažďovat osobní údaje o jiných uživatelích pro komerční nebo nezákonné účely; (iv) používat automatizované prostředky, včetně pavouků, robotů, prohledávačů, nástrojů pro dolování dat a podobně, ke stahování dat z webových stránek; (v) zveřejňovat irelevantní uživatelský obsah, opakovaně zveřejňovat stejný nebo podobný uživatelský obsah nebo jinak nepřiměřeně zatěžovat naši infrastrukturu; (vi) zveřejňovat jakékoli klamavé události; nebo (vii) pokusit se získat neoprávněný přístup k našim počítačovým systémům nebo se zapojit do jakékoli činnosti, která narušuje, snižuje kvalitu, narušuje výkon nebo zhoršuje funkčnost webových stránek.

 

CELNÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ

Jste-li designér, můžete odeslat písmena, čísla, mezery, symboly, návrhy, fotografie, kresby a další materiály, které se použijí na produkt (výše uvedené bude zahrnuto do definice Podání). Všechny příspěvky podléhají celým těmto Podmínkám použití, včetně výše uvedených sekcí Odesílání uživatelského obsahu a Chování uživatele. Připomínáme, že nesmíte používat, vybírat, nahrávat, odesílat nebo jinak zveřejňovat nic, co obsahuje následující:

Obsah, který může porušovat ochrannou známku nebo autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví někoho jiného (např. názvy značek nebo loga, názvy produktů, události, profesionální sportovní týmy, dokonce i barevné kombinace nebo fotografie či umělecká díla patřící někomu jinému)

Jméno nebo přezdívka nebo symbol nebo obrázek spojený s jinou osobou (živou nebo mrtvou), pokud nemáte souhlas této osoby

Obsah, který může být nebo může obsahovat obrázky, které jsou urážlivé, urážlivé, podněcující k násilí, vyhrožující, zastrašující, obscénní, pobuřující, sexuálně explicitní, profánní, urážlivé, obtěžující, hanlivé, ponižující, pomlouvačné, škodlivé, diskriminační nebo nezákonné či invazivní vůči jiným Soukromí

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakékoli Příspěvky, které obsahují cokoliv z výše uvedeného nebo které jsou pro nás jinak nepřijatelné . Pokud vaše zadání nebude přijato, obdržíte upozornění a vaše objednávka může být zablokována nebo zrušena. Pokud se domníváte, že váš příspěvek byl zamítnut omylem, můžete se obrátit na naše oddělení zákaznických služeb a požádat o další kontrolu.

Všechny produkty Customs s vašimi personalizovanými podáními jsou vyrobeny pouze pro vás a nelze je vrátit.

 

ZALOŽENÍ ÚČTU

Příspěvky a používání webových stránek jsou zpřístupněny pouze osobám starším 13 let a osobám, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platných zákonů. Přestože jsou uživatelé všech věkových kategorií vítáni k procházení webových stránek, webové stránky nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 13 let a děti mladší 13 let nesmí prostřednictvím webových stránek zasílat žádné osobní identifikační údaje. Účet si navíc můžete založit pouze tehdy, je-li vám 18 let nebo více. Abyste mohli nakupovat produkty/služby z webové stránky a abyste mohli přistupovat k některým funkcím webové stránky/používat je, můžete být požádáni o založení a používání účtu. Kromě vašeho jména a kontaktních údajů můžete být v souvislosti s vaším účtem požádáni o zadání platného čísla kreditní karty, fakturační adresy a souvisejících fakturačních údajů. Když si zaregistrujete účet, musíte (i) poskytnout přesné a pravdivé informace a (ii) tyto informace čas od času aktualizovat, aby byly vaše registrační údaje aktuální a přesné. Založením účtu prohlašujete a zaručujete, že máte právo a oprávnění poskytnout informace, které poskytnete při registraci účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu a hesla a za omezení přístupu k těmto informacím a ke svému počítači. Všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem, jsou vaší odpovědností.

 

DOSTUPNOST PRODUKTŮ, SLUŽEB, VLASTNOSTÍ A OBSAHU

Všechny produkty, služby, funkce a obsah dostupný na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně, nikoli však výhradně, cen a dostupnosti takových produktů a služeb, se mohou kdykoli změnit a přerušit podle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění. Obdržení e-mailového potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí objednávky ani potvrzení či nabídku k prodeji. Všechny objednávky podléhají naší kontrole a schválení. Pokud se rozhodneme objednávku přijmout, bude takové přijetí považováno za odeslání. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění omezit množství objednávky jakékoli položky a/nebo odmítnout službu kterémukoli zákazníkovi z jakéhokoli důvodu, který není zakázán zákonem.

 

EXTERNÍ STRÁNKY

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky na internetu, které vlastní a provozují prodejci třetích stran a jiné třetí strany (dále jen externí stránky). Berete na vědomí, že neneseme odpovědnost za nedostupnost obsahu umístěného na jakékoli externí stránce nebo jejím prostřednictvím. Máte-li jakékoli obavy týkající se takových odkazů nebo obsahu umístěného na těchto externích stránkách, měli byste kontaktovat správce stránek nebo webmastera těchto externích stránek.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Tato webová stránka je chráněna autorským zákonem a všechna práva jsou vyhrazena, pokud není výslovně uvedeno v tomto dokumentu. Jednotlivé dokumenty mohou obsahovat různá upozornění na autorská práva a/nebo další upozornění na vlastnická práva.